Our assurance services encompass statutory audits, reviews of financial information
Reviews according to agreed-upon procedures, and compilation financial information.
Call Us now!

วางแผนภาษี

 • Strategic Tax Planning for Company & Individual
 • Property Tax
 • Monthly Tax Filings (Withholding Tax & VAT)
 • Half-Year and Year-End Corporate Tax Filings
 • Personal Income Tax Filings

We affirm that our staffs have specialise knowledge to cope with all  locally applicable taxes like corporate income tax, withholding tax, VAT, stamp and customs duties and advice on tax planning opportunities.

We also provide sincerely integrated approaches upon diverse and expert competencies, including claim of tax refunds, appeal or contest of tax assessments made by tax officials, and assistance in preparing documentation to be submitted to the tax authority in relation to periodic tax filing requirements.

We also have enviable resources to provide assistance to secure specific scenario rulings from authorities, together with articulate the corresponding legal theory when needed to meet a business or legal concern in grey areas, where tax regulations are unclear.

ตรวจสอบบัญชี

Our assurance services encompass statutory audits, reviews of financial information, reviews according to agreed-upon procedures, and compilation financial information.

Using Audit Innovation, we are able to provide assurance services which are both cost-effective and risk-responsive.

The methodology and tools we use enable us to provide your management with advance warning of potential audit issues, and a wider than usual range of ideas and suggestions relating to the identification and minimization of financial and business risks.

ทำบัญชีรายเดือน

บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด (สำนักงานบัญชีและสอบบัญชี พีดับบลิวเค) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ท่าน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีและการบริหารงาน  ช่วยให้งบการเงินของท่านถูกต้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี, ประมวลรัษฏากร และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีไม่ถูกต้อง           

                                   

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี

 • การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
 • ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
 • ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

 

บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด ได้ขึ้นทะเบียน เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี กับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ โดยที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้น รวมทั้งบริษัทฯ ได้วางหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนั้นท่านวางใจได้สำหรับการใช้บริการของสำนักงานของเรา

 

                                               

1. อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)

Package

อัตราค่าบริการ

จำนวนรายการค้า

Month SSS

3,000 บาทต่อเดือน

ไม่เกิน 15 รายการต่อเดือน

Month SS

4,000 บาทต่อเดือน

ไม่เกิน 30 รายการต่อเดือน

Month S

5,000 บาทต่อเดือน

ไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน

Month M

6,500 บาทต่อเดือน

ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน

Month L

8,000 บาทต่อเดือน

ไม่เกิน 150 รายการต่อเดือน

Month XL

10,000 บาทต่อเดือน

ไม่เกิน 200 รายการต่อเดือน

Month XXL

12,000 บาทต่อเดือน

ไม่เกิน 250 รายการต่อเดือน

Note : ค่าบริการสำหรับทำบัญชีรายเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้า-ออกของพนักงาน, ซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 

ขอบเขตงานบริการ

ด้านการบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

 

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภ.พ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

 

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบ.ช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

ข้อมูลที่ท่านต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้น

 • หนังสือรับรองบริษัทฯ
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ข้อบังคับบริษัทฯ

 

เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีมีรายการที่ต้องหักภาษี)
 • เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

 

 2. อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package

อัตราค่าบริการ

จำนวนรายการค้า

Year S

8,000 บาทต่อปี

50 รายการต่อปี

Year M

10,000 บาทต่อปี

100 รายการต่อปี

Year L

14,000 บาทต่อปี

150 รายการต่อปี

 

Package year ท่านจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภ.พ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน ทางบริษัทฯจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นแบบภาษีประจำปี

 

3. อัตราค่าบริการจัดหาผู้สอบบัญชี

          สำหรับค่าบริการจัดหาผู้สอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทท่าน โดยเราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากปริมาณพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 10,000 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)

 

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี

   -  ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด

   -  จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)

   

 

4. อัตราค่าบริการทำบัญชีรายปี+ตรวจสอบบัญชี

ทางบริษัทฯ ช่วยท่านประหยัดด้วยอัตราเหมาจ่าย รวมค่าทำบัญชีรายปีและค่าบริการจัดหาผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ราคาเพียง 18,000 บาท เท่านั้น                                                                        

 

 

5. บริการอื่นของสำนักงาน

ทางบริษัทฯ ให้บริการขอWork permit 1 year, ขอVisa 1 year, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนเพิ่มทุน, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ,จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัท,  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT), จดทะเบียนประกันสังคม สนใจบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้                                                                    

จดทะเบียนบริษัท

In Thailand, there are various forms of business entities such as sole proprietorships, company limited, limited partnership, etc. Depending on which form is chosen, your tax and ownership considerations change.

The process of company registration requires an abundance of paperwork to complete the process. Our experienced team of attorneys will ensure that your company registration application adheres to the relevant laws in Thailand and goes through smoothly. We will help you decide which form of business entities will benefit you most. Start a Thai company has many years worth of experience and we aim to share our knowledge with you, so you know every aspect of Thai company formation, from having the right corporate name to the correct number of shares.

 • Company Setup and Registration
 • Company Structure to Own Land in Thailand
 • Trademark, Patent & License
 • Factory License
 • Bank Accounts with Local Banks
 • Virtual Office & Secretarial Service
 • Legal Consultation
 • Agreements & Contracts
 • Translation with Notary Public certify
 • Legal Consultation by English Speaking Attorneys

บริการด้านกฎหมาย

We fully endeavours to engage your success by offering comprehensive legal services in various aspects of business, real estate, and industry and giving you the needed access to the enviable network and resources of our law firm. As a well-established law office in Phuket, we have a various team of lawyers and attorneys pinched from professionals reflecting our corporate ideals as well as the increasing diversity of the market. Our resources and network of committed professionals combine to leverage innovations to deliver prompt, cost-conscious, and value-added service.

Aside from possessing the necessary legal intelligence, our professionals, who understand the market and the governing legislations, not only provide information in-depth, but also creative legal and advisory services designed in order to assist clients to triumph over their legal challenges and achieve their specific business goals.

Work Permit and Visa Services

Expatriates are required to hold work permit and Thai business visa when performing work of any nature in Thailand. In addition, dependent visas are required for spouses and dependents if they also stay in Thailand. Tax IDs have to be obtained and an annual personal income tax return have to be filed by the end of March of the year after the expatriate commences work.

With an enviable network of people and resources, our ability to help conquer procedural challenges and our ongoing monitoring of new legislation that will specifically affect you as well as the immediate response to your needs under the hallmark of excellent assistance is the heart of our service.

Work Permit :

 • To request for Work Permit for aliens.
 • To renew Work Permits which come to a full year.
 • To change or amend Primary Work Permits.
 • To inform the backing or, to return Work Permit Book.

Visa :

 • To renew Non-Immigrant Visa “B”, and maintaining throughout the year.
 • To renew Non-Immigrant Visa “O”.
 • To renew Retirement Visa.
 • To renew Investment Visa.
 • To change from Tourist Visa, Transit Visa or Pho.30 Visa to be Non-Immigrant Visa “B”.
 • To change from Tourist Visa, Transit Visa or Pho.30 Visa to be Non-Immigrant Visa “O”.
 • To prepare submitting the request for re-entry to the Kingdom of Thailand.
  • Single Re-Entry Permit
  • Multiple Re-Entry Permit
 • To report the existing in the Kingdom of Thailand in every 90 days, and maintaining throughout the year.

Notary Public Services

In most countries, a Notary Public is known as an official who is licensed by the State to perform functions such as the authentication of signatures or documents, and the witnessing of affidavits or statements of persons under oath. Notarization of a document is important as the act of notarization itself creates a guarantee on the authenticity of the document, or to the act of the signatories to the instrument.


While there are no notaries public in Thailand, some lawyers are given the authority to function as Notarial Services Attorney in the country. In Thailand, it is the Lawyers Council of Thailand which regulates the practice of notarial services in the State. A Thai lawyer is required to undergo and pass a professional training course for the service before he is registered as a Notarial Services Attorney.


Once authorized to perform, a Notarial Attorney may execute the following functions:

 1. Verification to the authenticity of signatures in a document;
 2. Certification of identity of parties to an agreement;
 3. Administration of oaths and affirmations;
 4. Attestation and certification of certain classes of documents
 5. Be witness to the signing of parties to a document.

As Thailand is not a signatory to the Hague Convention on Legalization of Foreign Public Documents, parties who have engaged notarial services in Thailand may need to have the notarized document authenticated or legalized further at the Ministry of Foreign Affairs of Thailand, or at the Embassy of the country to which the document is to be presented.